LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_sunxronos_toposgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-dimarxeiogk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.akropoligk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.braxos_akropolisgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enas_topos_emfortosgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala-karamixougk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.i-pistigk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.farsala_enipeas_2gk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.enipeas_2gk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.eidulliaka-topiagk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.deksamenesgk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.thalassagk-is-93.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow.top-apidanos-potamosgk-is-93.jpg

Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Aναρτητέα στο διαδίκτυο

 

 Φάρσαλα, 05/01/2016

 

Αριθ. Πρωτ.:112

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ή υποομάδα είδους, για τις ανάγκες του Δήμου Φαρσάλων και των Νομικών του Προσώπων, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 318.706,23 ευρώ με Φ.Π.Α.

Ταξινόμηση ειδών κατά CPV:09134100-8, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή  πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:15/01/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:29/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 04/03/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες ή υποομάδες των προς προμήθεια ειδών για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α. για τα είδη που συμμετέχει.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών στη διεύθυνση Πατρόκλου 3 Φάρσαλα, τηλεφ. επικοινωνίας 2491350125 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην διεύθυνση του Δήμου www.dimosfarsalon.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

H περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 14/01/2016.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Ο Δήμαρχος

 

Άρης Καραχάλιος

 Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σχετικά χρήσιμα αρχεία.

1.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΜΕΛΕΤΗ

4.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

5. icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΕΝΤΥΠΑ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.icon ΚΑΥΣΙΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016 23:05
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Φάρσαλα 17-12- 2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                         Αριθ. πρωτ.: 18877                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                                                                                                                                          

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων έχοντας υπόψη τις με αριθμό 213 & 214/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

 

Διακηρύσσει ότι:

     Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων, που βρίσκονται στις Τ.Κ. Σταυρού και Τ.Κ. M.Ευυδρίου της Δ.Ε. Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς πενήντα (50) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.

Αναλυτικά:

Αριθμός Αγροτεμαχίου

T.K Σταυρού

Θέση

Έκταση προς μίσθωση (τ.μ.)

Ώρα διεξαγωγής δημοπρασίας

Α1

Μερηάς-Χερσολίβαδο

5.000,00

10:00 –11:00

Α2

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.500,00

Α3

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.525,63

11:00-12:00

Α4

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.503,53

Α5

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.504,54

12:00-13:00

Α6

Μερηάς-Χερσολίβαδο

4.502,49

Αριθμός Αγροτεμαχίου

T.K Μ.Ευυδρίου

Θέση

Έκταση προς μίσθωση (τ.μ.)

Ώρα διεξαγωγής δημοπρασίας

Α1

Μεριάς

4.000,00

 

13:00-14:00

Α2

Μεριάς

4.000,00

 

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. στον 2ο όροφο), στις 29 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 8 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, τις ίδιες ώρες και στον ίδιο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης καθώς και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη.

   Αντίγραφο των διακηρύξεων και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Εσόδων (Δ/νση:Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, τηλ. 2491350132-133) ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfarsalon.gr.

 

O Δήμαρχος

Άρης Καραχάλιος


Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 213/2015 και 214/2015.

 

icon Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 213/2015

 

icon Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 214/2015

 

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 11:45
Διαβάστε περισσότερα...

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την σχετική προκήρυξη

icon Προμήθεια οχήματος 4χ4 για την ΔΕΥΑΦ.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 14:50
Διαβάστε περισσότερα...

            

                dhmokratia                                                                   ΑΔΑ: 7ΖΑΣΩH0-9MX

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Φάρσαλα   3.12.2015

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                         Αριθ. πρωτ.:17764  

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων.

 

 Ο Δήμαρχος Φαρσάλων έχοντας υπόψη την αριθμ. 188/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

  Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων στη συμβολή των οδών Θέτιδος και Καραϊσκάκη (Τρίγωνη Πλατεία), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα 3.600,00 ευρώ ετησίως.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων (αίθουσα συνεδριάσεων), στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.30 π.μ.. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 23 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, για ποσό που θα είναι ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής εκκίνησης καθώς και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη.

   Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής της δημοπρασίας χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, αρμόδια υπάλληλος Βούλα Μπαλαμπάνη, τηλ. 2491350132-133) ή σε ελεύθερη πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosfarsalon.gr.

 

 Δήμαρχος

 
 

 

Άρης Καραχάλιος

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο  μπορείτε να βρείτε την αναλυτική προκήρυξη.

icon Αναλυτική διακήρυξη μίσθωση περιπτέρου

 

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015 15:37
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΦΑΡΣΑΛΑ   02 /12 / 2015

                                  Αριθμ. Πρωτ. : 17648

 

 

ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρ.: Λιαπής Τάσος

Πολιτικός Μηχανικός

Τηλ.: 2491350138


 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» με προϋπολογισμό 24.500,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Φαρσάλων,- Πατρόκλου 3-Φάρσαλα , μέχρι την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, θα είναι αναρτημένα και στο site του Δήμου www.dimosfarsalon.gr .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2491350140, FAX επικοινωνίας 2491023914, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία : κ. Κόκαλης Χρήστος.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Φαρσάλων με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί την 22/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α. ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένες ή σε κοινοπραξίες, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ ,εφόσον ανήκουν στην Α1 και ΑΝΩ, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις ανάλογης κατηγορίας εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα.

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια, από ποιοτική και ποσοτική άποψη , με το δημοπρατούμενο.

4.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

5.Το έργο χρηματοδοτείται από ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ / 30.7325.01 .

ΦΑΡΣΑΛΑ

02/12/2015

-Ο-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

       ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ

 Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία

1.Διακήρυξη icon ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.Τεχνική Περιγραφή icon ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.Προϋπολογισμός icon ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.Τιμολόγιο icon ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

                                                                      

Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015 11:12
Διαβάστε περισσότερα...

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                    ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                             ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

                          HELLAS                                                      EU

                                                                                                                                              

 

Αριθμ. πρωτ. : 17645./02-12-2015

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

LEADER

 

ΜΕΤΡΟ 413 – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 323

« ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΟΠΩΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ »

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/8)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “XAIΔΑΡΙΑ ” ΤΗΣ Δ.Κ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ »

Ο Δήμος Φαρσάλων διακηρύττει ότι την 15 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα στα Φάρσαλα, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “XAIΔΑΡΙΑ ” ΤΗΣ Δ.Κ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ». Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του διαγωνισμού θα διεξαχθεί επαναληπτικός διαγωνισμός στις 21/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 179517 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “XAIΔΑΡΙΑ ” ΤΗΣ Δ.Κ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ».


Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015 14:19
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

20-10-2017

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ψηλάφηση του …

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ψηλάφηση του μαστού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

   Ο Δήμος Φαρσάλων συμμετείχε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για...

20-10-2017

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι …

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»

   Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Δήμο Φαρσάλων, τη Δευτέρα...

17-10-2017

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας: «Μια μέρα στη…

Μαθήματα Τοπικής Ιστορίας: «Μια μέρα στην ανασκαφή της αρχαίας Σκοτούσσας»

    Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 16 Οκτωβ...

16-10-2017

Αρχαία Σκοτούσσα - εκδήλωση για τα 4 χρό…

Αρχαία Σκοτούσσα - εκδήλωση για τα 4 χρόνια αρχαιολογικών ερευνών

    Στην κατάμεστη, από εκατοντάδες πολίτες, αίθουσα το...

16-10-2017

Επίσκεψη Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίν…

Επίσκεψη Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη στον Δήμαρχο Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο

    Ως τόπο με μεγάλες προοπτικές στην παραγωγή και ω...

11-10-2017

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για δε…

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για δεύτερη χρονιά

  Ο Δήμος Φαρσάλων προσκάλεσε και φιλοξένησε στις 28 & 29 Σ...

10-10-2017

Σκοτούσσα - 4 χρόνια αρχαιολογικών ερευν…

Σκοτούσσα - 4 χρόνια αρχαιολογικών ερευνών

    Ο Δήμαρχος Φαρσάλων σας καλεί να παραστείτε στην εκδ...

09-10-2017

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ από τον Ο…

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο ΚΑΠΗ από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

  Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλλη...

09-10-2017

Λήξη του προγράμματος «Πρόληψη για τον Κ…

Λήξη του προγράμματος «Πρόληψη για τον Καρκίνο του Δέρματος»

  Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων στα Πλαίσια του Προγράμματος...

09-10-2017

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ

Συνέχεια Σεμιναρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Με επιτυχία συνεχί...

06-10-2017

Best City Awards 2017 - Χρυσό Βραβείο στ…

Best City Awards 2017 - Χρυσό Βραβείο στον Δήμο Φαρσάλων για τον Πολιτισμό

      Στην καρδιά της φωτισμένης νυχτερινής Αθή...

06-10-2017

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του …

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του Αρχαιολογικού Προγράμματος της Σκοτούσσας στον Δήμαρχο Φαρσάλων

    Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος δέχθηκε σήμερα,...

06-10-2017

Καρναβαλικές Εκδηλώσεις 2018 - Σύσκεψη σ…

Καρναβαλικές Εκδηλώσεις 2018 - Σύσκεψη στο δημαρχείο Φαρσάλων

   Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 1.30 μ.μ. στην αίθουσ...

05-10-2017

Προγραμματισμός Υδατικών Έργων στον Δήμο…

Προγραμματισμός Υδατικών Έργων στον Δήμο Φαρσάλων

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος, είχε εχθές συνάντηση εργασίας μ...

02-10-2017

Ίδρυση Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων

Ίδρυση Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων

  Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις στ...

29-09-2017

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερί…

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερίδη

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοπο...

29-09-2017

Επίσκεψη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Φ…

Επίσκεψη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Φαρσάλων

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Λ...

27-09-2017

Επίσκεψη Ουκρανικής αντιπροσωπείας στον …

Επίσκεψη Ουκρανικής αντιπροσωπείας στον Δήμο Φαρσάλων

        Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, ...

27-09-2017

5ος Αχίλλειος Άθλος

 5ος Αχίλλειος Άθλος

       Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, στα...

27-09-2017

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας

    Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστ...

25-09-2017

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για δεύτερη χρονιά Ο Δήμος Φαρσάλων...

21-09-2017

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερί…

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Κονάκι Κυζερίδη

  Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος και ο καθ. Δρ. Παναγιώτη...

21-09-2017

Ανακοίνωση ίδρυσης Δημοτικής Πινακοθήκης…

Ανακοίνωση ίδρυσης Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων

  Ανακοίνωση ίδρυσης Δημοτικής Πινακοθήκης Φαρσάλων Απαρχής τ...

21-09-2017

Απόφαση επιτροπής για τα "Βραβεία Α…

Απόφαση επιτροπής για τα "Βραβεία Αριστείας Κυζερίδη 2017"

Απόφαση Η ειδική τριμελής Επιτροπή κρίσης και ελέγχου των αιτήσεων ...

21-09-2017

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσ...

21-09-2017

Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών Ν4483 2017

Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών Ν4483 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Εξώφληση οφειλώνκαι ...

14-09-2017

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα (15, 16 …

12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα (15, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2017)

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 12η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα Ο Δήμος Φαρσάλων διο...

14-09-2017

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα …

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Σκοτούσσας

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Σκοτούσσας 4η Επιχειρησιακή...

14-09-2017

Επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμο…

Επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Κίλιας στον  Δήμο Φάρσαλων

Επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Κίλιας περιφέρειας Οδησσού...

14-09-2017

5ος Αχίλλειος Άθλος - Ημιμαραθώνιος Δρόμ…

5ος Αχίλλειος Άθλος - Ημιμαραθώνιος Δρόμος

Προκήρυξη«5ος Αχίλλειος Άθλος» Ημιμαραθώνιος Δρόμος και α. «5ος Παιδ...

12-09-2017

«1ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣ…

 «1ος  ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 4,1 χλμ.»

«1ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 4,1 χλμ.»Στα πλαίσια των α...

12-09-2017

Κάλεσμα εθελοντών για τον Αχίλλειο Άθλο

  Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινων...

11-09-2017

Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων για τη νέα σχολ…

Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων για τη νέα σχολική χρονιά

      Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, α...

29-08-2017

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων

      Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλ...

29-08-2017

Θεατρική Παράσταση στην Σκοπιά από τον …

Θεατρική Παράσταση στην Σκοπιά  από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Θεατρική Παράσταση στην Σκοπιάαπό τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Φαρσάλων Η θ...

28-08-2017

19ο Πανελλήνιο Γαβούστιμα - Σύναξη Καππα…

19ο Πανελλήνιο Γαβούστιμα - Σύναξη Καππαδοκών

19ο Πανελλήνιο Γαβούστιμα - Σύναξη Καππαδοκών     &...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες416025

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz