LOADING
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.ach_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.akropoligk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.thetis1gk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.apidanos_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.tafos2_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.dejam_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeasgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.kalitheagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.skotoussa_textgk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.demerliotissagk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.upapantigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.agioi_anarguroigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.konakigk-is-159.jpg
http://farsala.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/new_slideshow2.enipeas_potgk-is-159.jpg

Ανακοινώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα, 05/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. πρωτ.:5617
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Διακηρύσσει ότι :
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακίνητου (χωραφοοικόπεδο) που βρίσκεται στην Τ.Κ Σταυρού της Δ.Ε Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων, (τμήμα του αριθ. τεμαχίου 109/αναδασμού 1969), σύμφωνα με τους όρους που καθορίσθηκαν με την αριθμό 91/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη. Ως κατώτερο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ ετησίως.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην έδρα του Δήμου, στα Φάρσαλα, στις 20 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12:30 μέχρι 13:30 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο προς το 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσού πενήντα (50,00) ευρώ. Επίσης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου στα Φάρσαλα, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου www.dimosfarsalon.gr.

O Δήμαρχος Φαρσάλων

Άρης Καραχάλιος

 Αναλυτικοί όροι δημοπρασίας

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 11:25
Διαβάστε περισσότερα...

          ethnosimo1                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Φάρσαλα 31 Μαΐου 2018
   ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ. 5442
 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας
Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3
Τηλ: 2491350122,120

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και την παρ. 1 του άρθρου 41 του Νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-5-2015 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄/9-9-1999).
3. Την με αριθμό 81/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 7525/72440/30-05-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών (7) επτά ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και (8) οκτώ Εργατών Πρασίνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη επτά (7) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Πρασίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Φαρσάλων.

Ειδικότητες: ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας και
ΥΕ Εργάτες Πρασίνου

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:
Οι υποψήφιοι:
1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εντοπιότητα.
Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευθυμία Θανοπούλου, Αθανάσιος Γαλανόπουλος τηλ. 2491350122, 120), έως και την Παρασκευή 08-06-2018 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοτυπία ταυτότητας
5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο
6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από έξι (6) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας ).

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στην εφημερίδα Νέα Φάρσαλα και ταυτόχρονα το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

Ο Δήμαρχος

Άρης Καρχάλιος

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 10:04
Διαβάστε περισσότερα...

       ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Φάρσαλα, 24 Μαΐου 2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                    Αριθ. πρωτ.:5299
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση: Πατρόκλου 3
Τ.Κ: 40300, Φάρσαλα
Tηλεφ.: 24913-50133
Πληροφ.: Παρασκευή Μπαλαμπάνη
E-mail.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοίνωση
(χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)

Παρακαλούνται οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που εκδόθηκε πριν την εφαρμογή της ΚΥΑ 16228/17-06-2017 (ΦΕΚ 1723/Β'/18-07-2017) και τον σχετικό Ν.4442/2016, εφόσον κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων και δεν υπέβαλαν στον Δήμο μέχρι την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ την απλή γνωστοποίηση της με  αριθμό 5951/9/24-2-2017 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, να προβούν άμεσα στη διαδικασία της γνωστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα https://notifybusinness.gov.gr, με τους κωδικούς του taxis net ο καθένας και την εν συνεχεία μεταβολή γνωστοποίησης.
Για τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής δεν απαιτείται πρόσθετο παράβολο, καθώς αυτή  συμπεριλαμβάνεται στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 του Ν.4442/16 (άρθρο 35 παρ.2 Ν.4442/16) και  ισχύει επ΄ αόριστον (άρθρα 29 & 38 του Ν. 4442/2016, άρθρο 5 & 7 της αριθμ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ).
Εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας
Προσοχή:Εάν γίνεται χρήση μουσικής ή μουσικής οργάνων, χωρίς γνωστοποίηση, η ενέργεια αυτή αποτελεί παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο από τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 14 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Φαρσάλων, αρμόδια υπάλληλος Βούλα Μπαλαμπάνη, τηλ. 24913 50133 ή σε ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση www.dimosfarsalon.gr (διαδρομή: προς Δημότες→πληροφορίες για λήψη υπηρεσιών).

Ο Αντιδήμαρχος Φαρσάλων

Δημήτριος Μπαμπανίκας

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 14:47
Διαβάστε περισσότερα...

         ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Φάρσαλα, 24 Μαΐου 2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                              Αριθ. πρωτ.: 5300
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδικας : 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες : Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ.: 24913-50133
Fax: 24910-26364, 23914
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι οι πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αγορές του ανωτέρω άρθρου (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, η οποία εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
Κατόπιν των ανωτέρω, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Φαρσάλων, που στεγάζεται στο ισόγειο (γραφείο 03) του Δημαρχείου Φαρσάλων, για να παραλαμβάνουν την αίτηση την οποία θα καταθέτουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, επισυνάπτοντας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS.
β. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από
αρμόδια φορολογική αρχή.
γ. Πιστοποιητικό υγείας, όπου αυτό απαιτείται.
δ. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση.
ε. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
στ. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Η Αντιδήμαρχος Φαρσάλων

Σοφία Ταστεμίρογλου

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 12:04
Διαβάστε περισσότερα...

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     Φάρσαλα 21 Μαΐου 2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                  Αριθμ. Πρωτ. : 5168

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 - Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ. : 40300
Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος
Τηλέφωνο: 2491350115
Fax : 2491023914
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τριανταφύλλου Νικόλαος
2. Τσιάμπας Σπυρίδων
3. Αγγελακόπουλος Γεώργιος
4. Ταστεμίρογλου Σοφία
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος
6. Γκατζόγιας Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/γισμού οικον. Έτους 2018.
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή υποθηκοφύλακα.
3. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων» (ομάδα Οπωρολαχα-νικά) για τις ανάγκες υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων.
4. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπράτησης για εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου (Ο.Τ. 239 – επί της οδού Λαρίσης) στην Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων.
5. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού, Δημοτικής Ενότητας Ενιπέα.
6. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Άρης Καραχάλιος
Δήμαρχος Φαρσάλων

Κοινοποίηση (με e-mail) :
• Μπαλαμπάνη Παρασκευή (Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης)
• Μπαχατίρογλου Ελένη (Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού)
• Παπαδήμας Γεώργιος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
• Λιαπής Αναστάσιος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος)
• Αλειφτήρας Σωκράτης (Προϊστάμενος Τμήματος Πρ/γισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών)
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 09:19
Διαβάστε περισσότερα...

     ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Φάρσαλα 18.05.2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                          Αριθ. Πρωτ. 5096
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3 - Φάρσαλα
Ταχ. Κώδ.: 403 00
Πληροφορίες: Ευάγγελος Μπετχαβάς
Τηλ.: 2491.350.122
Fax: 24910.23914
Πρόεδρος Δ.Σ.: Βάιος Νικολάου
Τηλ: 6987 979 642

Προς:

1) κ. Δήμαρχο
2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3) κα Πρόεδρο Δ.Κ. Φαρσάλων
4) κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Σταυρού
5) Εκπροσώπους Τ.Κ: Ζ. Πηγής,
Νεράιδας και Υπέρειας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 22 Μαίου 2018 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Έγκριση Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του Δήμου φαρσάλων.

2) Έγκριση καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Φαρσάλων κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

3) Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018.

4) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού, τμήμα: Νεράιδα - Εθνική οδός – Φάρσαλα – Βόλος (Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ) από θεομηνία» και ορισμός ενός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

5) Έγκριση της με αριθμό 22/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο Φαρσάλων».

6) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του έργου «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Φαρσάλων».

7) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις στο Δήμο Φαρσάλων».

8) Έγκριση της με αριθμό 19/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Πλατειών στις Τοπικές Κοινότητες και βελτίωση των υφισταμένων (Υπέρεια - Άνω Χαλκιάδες - Ρήγαιο - Κρήνη - Βασιλικά - Νεράιδα- Πολυδάμειο)» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ηλεκτρονικό τακτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

9) Έγκριση της με αριθμό 20/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Υποδομές φυσικού αερίου στα Δημόσια Κτήρια 2018» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

10) Έγκριση της με αριθμό 10/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Υποδομές οδοποιίας περιοχής Θωμαΐδη» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

11) Έγκριση της με αριθμό 11/2018 μελέτης του έργου "Διαμόρφωση της πλατείας οδού Καραϊσκάκη και κατασκευή Παραδοσιακής Κρήνης" και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

12) Έγκριση της με αριθμό 12/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση υποδομών βιοτεχνικού πάρκου στην Βορειοδυτική Ενότητα» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

13) Έγκριση της με αριθμό 13/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Δημιουργία χωνευτηρίων και ανακατασκευή Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων (Πολυδαμείου - Αγίου Αντωνίου - Ζ. Πηγής)» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

14) Έγκριση της με αριθμό 14/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Υποδομές μικρών τεχνικών έργων στις Τοπικές Κοινότητες (Μεγ. Ευϋδριο - Πολυνέρι - Κρήνη - Ανωχώρι - Βασιλικά - Ερέτρεια - Δίλοφο - Ναρθάκιο - Βασιλί - Σκοπιά - Αγ. Γεώργιος - Πολυδάμειο)» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

15) Έγκριση της με αριθμό 15/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Δίκτυο οδοφωτισμού Τοπικών Κοινοτήτων (Δασόλοφος - Βασιλικά - Ναρθάκιο - Ζ. Πηγής - Αγ. Γεώργιος)» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

16) Έγκριση της με αριθμό 16/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιϊα Τοπικών Κοινοτήτων (Νεράιδα - Βαμβακού - Δίλοφο - κτλ)» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

17) Έγκριση της με αριθμό 17/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Αμμοχαλικόστρωση κτηνοτροφικών μονάδων 2018» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

18) Έγκριση της με αριθμό 18/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Διλόφου, ΔΕ Ναρθακίου» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

19) Έγκριση της με αριθμό 6/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών 2018» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό του Ν. 4412/2016.

20) Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο με τίτλο «Εγκατάσταση πυρασφάλειας στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαρσάλων».

21) Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση χώρου πολιτισμού περιοχής Κατράνα».

22) Έγκριση συγκριτικού πίνακα του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Ενιπέα (Σταυρού – Υπέρειας)».

23) Έγκριση συγκριτικού πίνακα του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδοποιίας Τ.Κ. Σκοτούσσας, Νεράιδας και Πολυδαμείου».

24) Έγκριση συγκριτικού πίνακα του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή υδραυλικών υποδομών - οδοποιίας Σκοτούσσας».

25) Έγκριση συγκριτικού πίνακα και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων πλατείας Τ.Κ. Βρυσιών».

26) Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.

27) Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων (Α' τριμήνου), ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

28) Αποδοχή ποσού 62.605,95€ (Β΄ κατανομή έτους 2018) από το ΥΠ.ΕΣ. & κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών τους, δαπανών.

29) Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στο αλσύλλιο της πόλης την 28η Ιουνίου 2018 με τίτλο: Ήχος και Φως Αρχαίων Τόπων» & διάθεση πίστωσης.

30) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου με το σύλλογο ντόπιων Φαρσάλων με την επωνυμία «Ο ΕΝΙΠΕΑΣ» με τίτλο: «Ανάδειξη της τοπικής κουζίνας της περιοχής Φαρσάλων και η Διατροφική της Αξία» & διάθεση πίστωσης

31) Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Φαρσάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4497/2017.

32) Λήψη απόφασης σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων για την υποβολή αιτήματος περί προσωρινής μετεγκατάστασης ειδικών κοινωνικά ομάδων (Ρομά) σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Φαρσάλων κατά το άρθρο 159 του Ν. 4483/2017.

33) Έγκριση της με αριθμό 46/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων με θέμα: «Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ οικ. έτους 2018 (τέταρτη)».

34) Έγκριση της με αριθμό 23/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ με θέμα «Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. οικ. έτους 2018» και διάθεση πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών.

35) Έγκριση ή μη επί των αιτήσεων άρδευσης έτους 2018 στις Τοπικές Κοινότητες: α) Ζ. Πηγής, β) Νεράιδας και γ) Υπέρειας.

36) Ακύρωση της με αριθμό 271/2017 απόφασης Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

37) Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (χωραφοοικόπεδο) στην Τ.Κ. Σταυρού για επαγγελματική χρήση.

38) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών του Δήμου για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 15:22
Διαβάστε περισσότερα...

Επικαιρότητα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

24-09-2018

Σέρβοι δημοσιογράφοι και ταξιδιωτικοί πρ…

Σέρβοι δημοσιογράφοι και ταξιδιωτικοί πράκτορες επισκέφθηκαν τα Φάρσαλα

        Οι Δήμοι της Π.Ε. Λάρισας, από...

24-09-2018

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του …

Σκοτούσσα - Επίσκεψη των Διευθυντών του Αρχαιολογικού Προγράμματος της Σκοτούσσας στον Δήμαρχο Φαρσάλων

        Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχά...

24-09-2018

Σεμινάρια επιμόρφωσης στην Ψυχολογία, σ…

Σεμινάρια επιμόρφωσης στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον Δήμο Φαρσάλων

        Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλ...

24-09-2018

Ποδηλατοδρομία στην πόλη

    Ο Δήμος Φαρσάλων στο πλαίσιο της συμμετοχής του στι...

22-09-2018

Κάλεσμα εθελοντών για τον 6ο Αχίλλειο Άθ…

Κάλεσμα εθελοντών για τον 6ο Αχίλλειο Άθλο

Ο Δήμος Φαρσάλων και ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Π...

21-09-2018

«2ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜ…

«2ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 4,1 χλμ.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ«2ος ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 4,1 χλμ.»Στα π...

20-09-2018

13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

13η Γιορτή Χαλβά στα ΦάρσαλαΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσει...

19-09-2018

ΚΕΠ Υγείας - Ιατρική Ομιλία στο Ναρθάκι

ΚΕΠ Υγείας - Ιατρική Ομιλία στο Ναρθάκι

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικ...

19-09-2018

Συνάντηση αγροτών

Σας καλούμε σε αγροτική συνάντηση το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018, στις...

17-09-2018

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για τρ…

Οι Γιατροί του Κόσμου στα Φάρσαλα για τρίτη χρονιά

        Ο Δήμος Φαρσάλων, με γνώμονα τ...

17-09-2018

Ποδηλατοδρομία στην πόλη - Ευρωπαϊκή Εβ…

Ποδηλατοδρομία στην πόλη - Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

    Ο Δήμος Φαρσάλων στο πλαίσιο της συμμετοχής του σ...

10-09-2018

6ος Αχίλλειος Άθλος- Ημιμαραθώνιος Δρόμ…

 6ος Αχίλλειος Άθλος- Ημιμαραθώνιος Δρόμος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ«6ος ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ» ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣΚΑΙ«6ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ – ...

10-09-2018

2ο Διεθνές Συνέδριο Φαρσάλων με θέμα «Ο …

2ο Διεθνές Συνέδριο Φαρσάλων με θέμα «Ο Ομηρικός Αχιλλέας: διαχρονικές αντανακλάσεις στην τέχνη και τη γραμματεία»

        Ο Δήμος Φαρσάλων αποφάσισε την ...

10-09-2018

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα …

Ελληνό – Ιταλικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Σκοτούσσας  5η Επιχειρησιακή Περίοδος

        Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά κα...

09-09-2018

Συναυλία της Ορχήστρας Νέων Δήμου Φαρσάλ…

Συναυλία της Ορχήστρας Νέων Δήμου Φαρσάλων για το Χαμόγελο του Παιδιού

        Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 ...

09-09-2018

Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων για τη νέα σχολ…

Μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019

    Στο ξεκίνημα του νέου ετήσιου σχολικού κύκλου, πο...

09-09-2018

13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  13η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα &...

06-09-2018

Συναυλία για το Χαμόγελο του Παιδιού «Μο…

Συναυλία για το Χαμόγελο του Παιδιού «Μουσικό Ταξίδι στις ράγες του χρόνου»

        Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 ...

04-09-2018

Επίσκεψή του Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχία…

 Επίσκεψή του Συλλόγου Τριτέκνων Επαρχίας Φαρσάλων στον Δήμαρχο Άρη Καραχάλιο

        Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συ...

03-09-2018

Επίσκεψη του πολιτευτή Γιώργου Αναγνωστό…

Επίσκεψη του πολιτευτή Γιώργου Αναγνωστόπουλου στον Δήμαρχο Φαρσάλων

Ενημερωτική επίσκεψη στον Δήμαρχο Φαρσάλων Άρη Καραχάλιο, πραγματοπο...

31-08-2018

Ένταξη στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος…

Ένταξη στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος" τριών νέων έργων του Δήμου Φαρσάλων συνολικού προϋπολογισμού 1.445.561 € (με το Φ.Π.Α.)

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος" τρία νέα έργα του Δήμου Φαρσάλων ...

31-08-2018

Εγγραφές στη Μουσική Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π…

Εγγραφές στη Μουσική Σχολή του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.

Ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι εγγραφές στη Μουσική Σχολή-Ο.Π.Α.Κ.Π.Α...

28-08-2018

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων στ…

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Φαρσάλων στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων

        Ο ετήσιος κύκλος της διαδικασία...

27-08-2018

Bridging European and Local Climate Acti…

To έργο BEACON - Bridging European and Local Climate Action, στο οποίο...

21-08-2018

Συναυλία με την Ελένη Πέτα «Με την Πανσ…

Συναυλία με την Ελένη Πέτα «Με την Πανσέληνο του Αυγούστου»

  Συναυλία με την Ελένη Πέτα «Με την Πανσέληνο του Αυγούστου» ...

17-08-2018

Θεατρική Παράσταση «Ανδρομάχη» του Ευριπ…

Θεατρική Παράσταση «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη στην Πλατεία Βράχων

Θεατρική Παράσταση «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη στην Πλατεία ΒράχωνΣημαν...

17-08-2018

Πολιτιστικός Αύγουστος 2018

Πολιτιστικός Αύγουστος 2018

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοιν...

09-08-2018

Επίσκεψη του Prof. Brendan Burke, Διευθυ…

Επίσκεψη του Prof. Brendan Burke, Διευθυντή του Καναδικού Ινστιτούτου της Ελλάδας

    Ο Prof. Brendan Burke, ο νέος Διευθυντής του Καναδι...

07-08-2018

Θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό…

Θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της Απελευθέρωσης της πόλης των Φαρσάλων

    ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας πρ...

07-08-2018

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές…

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

Σας ενημερώνουμε εκ νέου,  κατόπιν σχετικής υπενθύμισης της Γεν...

07-08-2018

Θερινός Κινηματογράφος - Πολιτιστικός Αύ…

Θερινός Κινηματογράφος - Πολιτιστικός Αύγουστος 2018

Οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικός Αύγουστος 2018», που οργανώνει ο Οργανισμό...

06-08-2018

Θεατρική Παράσταση με την τραγωδία «Ανδρ…

Θεατρική Παράσταση με την τραγωδία «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη

Σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός για τα Φάρσαλα είναι η Θεατρική Παράσ...

02-08-2018

14ο Πρωτάθλημα 5x5 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.…

14ο Πρωτάθλημα 5x5 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. - Τελικοί αγώνες

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία του 14ου πρωταθλήματος 5x5 του Ο.Π.Α.Κ...

27-07-2018

Ήχος και Φως Αρχαίων Τόπων – Συναυλία με…

Ήχος και Φως Αρχαίων Τόπων – Συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα

    Ο Δήμος Φαρσάλων τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 πραγματ...

25-07-2018

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογική…

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογικής Έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

    Ο Δήμος Φαρσάλων από κοινού με την Εφορεία Αρχαιοτή...

24-07-2018

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογική…

Κάστρο Καλλιθέας - Εγκαίνια Αρχαιολογικής Έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων

  Δελτίο Tύπου     Ο Δήμος Φαρσάλων από κοιν...

Διαδραστικός χάρτης

banner

Επιλογή Γλώσσας


Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, διαύγεια, dimos farsalon, farsala, diaugia
 
Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βιβλιοθήκη εντύπων, dimos farsalon, farsala, vivliothiki entupon Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, φωτογραφιες, dimos farsalon, farsala, photo gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, βίντεο, dimos farsalon, farsala, video gallery Δήμος Φαρσάλων, Φάρσαλα, αιτήματα πολιτών, dimos farsalon, farsala, aitimata politon

Επικοινωνία

Τηλ. 24913 50100

Fax  24910 23914

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στατιστικά

Επισκέπτες497572

myWikipedia

Δήμος Φαρσαλων wikipedia, Φάρσαλα wikipedia, dimos farsalon wikipedia, farsala wikipedia

facebook-logo copy twitter logo   

© 2012-2013 Δήμος Φαρσάλων. All rights reserved | Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδας ItBiz