Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας
25 Οκτ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Τραπεζικά Ιδρύματα για υποβολή πρότασης/προσφοράς για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Φαρσάλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πατρόκλου 3
Ταχ. Κώδικας: 40300, Φάρσαλα
Πληροφορίες: Παρασκευή Μπαλαμπάνη
Τηλ.: 24913-50133
Fax: 24910-26364, 23914
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Φάρσαλα, 25 Οκτωβρίου 2019

Αριθ.Πρωτ.: 12496

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς Τραπεζικά Ιδρύματα
για υποβολή πρότασης/προσφοράς για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Φαρσάλων.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ βαθμού) με την επωνυμία Δήμος Φαρσάλων, που εδρεύει στα Φάρσαλα, οδός Πατρόκλου 3, με ΑΦΜ 998416991 προκειμένου να επιλέξει Τραπεζικό Ίδρυμα για την παροχή τραπεζικών εργασιών και για την έντοκη κατάθεση/διαχείριση των εσόδων/διαθεσίμων του

κ α λ ε ί
Τραπεζικά Ιδρύματα να υποβάλλουν πρόταση/προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1.Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για τη διασφάλιση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου όπως και για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:

  •  Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων της πόλης των Φαρσάλων, καθώς και καταστήματα στην πρωτεύουσα κάθε Νομού της Χώρας.
  •  Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία.
  •  Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής για την κάλυψη όλων των αναγκών των συναλλαγών μέσω εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων.

2. Όροι συνεργασίας -Ζητούμενες Τραπεζικές υπηρεσίες
Οι τραπεζικές υπηρεσίες που ο Δήμος Φαρσάλων προτίθεται να αναθέσει, είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες:
1. Επιτόκιο λογαριασμών εξυπηρέτησης ταμειακής διαχείρισης και εξυπηρέτησης μισθοδοσίας.
2. Χορήγηση καρνέ επιταγών-μη χρέωση για τη χορήγηση προεκτυπωμένων καρνέ επιταγών, ακύρωση επιταγών.
3. Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur 1ας ημέρας).
4. Μηδενικά για τον Δήμο, έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων.
5. Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line) πρόσβασης, για την ενημέρωση επί κινήσεων των λογαριασμών (extait) και των υπολοίπων τους καθώς και έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά για την συμφωνία με τα αρχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
6. Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής κατάθεσης μισθοδοσίας.
7. Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού, αντιμισθίας και αποζημιώσεων αιρετών, προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά–καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι, κ.λπ.
8. Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου.
9. Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του Δήμου που αφορούν οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς τον Δήμο.
10. Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΙΚΑ, ΔΟΥ κλπ) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου.
11. Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του Δήμου, που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες.
12. Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου
13. Δικαίωμα υπερανάληψης εκ μέρους του Δήμου Φαρσάλων.
14. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
15. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών σε πληρωμές που διενεργούνται με το σύστημα POS.
16. Έκδοση εγγυητικών επιταγών χωρίς έξοδα προμήθειας.
17. Ο αριθμός των λογαριασμών που θα ανοίξει ο Δήμος θα είναι δυο (2) με ευχέρεια του Δήμου για αύξηση. Στους λογαριασμούς το Πιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να δίνει ενιαίο επιτόκιο ανεξάρτητα από το ύψος του υπολοίπου του κάθε λογαριασμού. Οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι όψεως και ενδέχεται κάποιος απ' αυτούς να είναι και προθεσμιακός. Σε τυχόν προθεσμιακό λογαριασμό, εάν χρειαστεί να γίνει εκταμίευση μέρους ή του συνόλου του ποσού του λογαριασμού αυτού πριν από τη λήξη της προθεσμίας, θα γίνεται χωρίς επιβάρυνση του Δήμου και με επιτόκιο το προθεσμιακό.
18. Κάλυψη εξόδων στις πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου.

3. Ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου
Το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο των διαθεσίμων κυμαίνεται από 1.500.000,00 ευρώ έως 1.700.000,00 ευρώ.
Αυτοδίκαια διαχειριστής των κάθε λογής λογαριασμών και χρηματικών αποθεμάτων, είναι ο εκάστοτε Δημοτικός ταμίας του Δήμου.

4. Σύνταξη προσφορών, διάρκεια σύμβασης, λοιποί όροι
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει:
1. Να αναφέρουν τα στοιχεία του προσφέροντος Τραπεζικού Ιδρύματος.
2. Να αναφέρουν ότι απευθύνονται προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
3. Να αναφέρουν ότι η προσφορά αφορά επιτόκιο για την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου.
4. Να αναφέρουν με σαφήνεια το προσφερόμενο ύψος επιτοκίου καταθέσεων, αριθμητικώς και ολογράφως, το οποίο θα είναι σταθερό σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.
5. Να αναφέρουν το επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασμών των μισθοδοτούμενων και λοιπές παροχές ή προνόμια προς το προσωπικό του Δήμου.
6. Να αναφέρουν τυχόν κόστη στις επιμέρους τραπεζικές εργασίες.
7. Να αναφέρουν τυχόν επιπλέον υπηρεσίες και παροχές που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει στον Δήμο.
8. Να είναι νόμιμα υπογεγραμμένες και να δεσμεύουν το προσφέρον Τραπεζικό Ίδρυμα.
9. Σε περίπτωση που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και επιπλέον υπηρεσίες, πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω ή να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να τα συμπεριλάβει στην κατατεθείσα προσφορά της.
10. Η σύμβαση που τυχόν θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρι 31-12-2021 με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δυο ακόμη έτη, ήτοι μέχρι 31-12-2023 ύστερα από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών η οποία (παράταση) θα προταθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων, διατηρώντας τους ίδιους όρους της σύμβασης και θα επικυρωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Φαρσάλων.
11. Η τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την έντοκη κατάθεση των εσόδων των Δήμων, θα αποτελεί λόγο λύσης της σχετικής σύμβασης πριν την παραπάνω ημερομηνία χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου.
12. Το Πιστωτικό Ίδρυμα που θα επιλεγεί δεν θα μπορεί μονομερώς να προχωρά σε καταγγελία της σύμβασης προβάλλοντας ως λόγο το ύψους του επιτοκίου.
Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού η οποία θα ολοκληρωθεί µε γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
Η δε παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για τον Δήμο καμία απολύτως δέσμευση και διατηρεί το δικαίωμα να µην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως για αυτόν.

5. Κριτήριο επιλογής τραπεζικού ιδρύματος, αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και λειτουργικής άποψης προσφορά για τον Δήμο. Τυχόν επιπλέον προσφορές/παροχές θα συνεκτιμηθούν για την τελική επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος ενώ θα συνυπολογιστεί θετικά και το ύψος συμμετοχής κάλυψης εξόδων (σε μορφή χορηγίας) που σχετίζονται με πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος θα γίνει σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνέχεια η απόφαση θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06). Η αξιολόγηση των προσφορών και το άνοιγμά τους θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την ως άνω Επιτροπή.
Η εν λόγω επιλογή δύναται να καλύπτει και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Προστασίας–Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων».

6. Ημερομηνία αποστολής προσφορών
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων Τραπεζών θα κατατεθούν από τον Διευθυντή του καταστήματος ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο σε
σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, Φάρσαλα), στο πρωτόκολλο του Δήμου (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά για επιλογή τράπεζας από τον Δήμο Φάρσαλων».

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων

Ιορδάνης Εσκίογλου